سروو درایو لکسیوم - LEXIUM 23 PLUS اشنایدر

سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS اشنایدر-Schneider و سروو موتورهای سری BCH که قابلیت ترکیب شدن با یکدیگر را دارند در طیف وسیعی تولید شده اند. برای انتخاب ترکیب سروو درایو و سروو موتور گزینه های متعددی وحود دارد که بتواند الزامات مربوط به کنترل حرکت را برآورده کند. سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS می توانند در تغذیه تک فاز 255-200 ولت، محدوده توان 0.1 تا 1.5 کیلووات و در تغذیه سه فاز 255-170 ولت، محدوده توان 0.1 تا 7.5 کیلو وات را پوشش دهند. از ویژگی های سروو درایو Lexium 23 PLUS اشنایدر-Schneider می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • داشتن سایز مناسب و اشغال کردن فضای کم 
  • راه اندازی آسان 
  • انعطاف پذیری 

سروو موتورهای BCH در گشتاور نامی 0.3 تا 48 نیوتن متر در رنج سرعت 1000 تا 3000 دور بر دقیقه تولید شده اند. 

 

 کاربرد سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS اشنایدر-Schneider:

  • جابه جایی مواد 
  • اسمبل کردن 
  • بسته بندی 
  • سیم پیچی کردن و باز کردن سیم پیچی 
  • ماشین های برش، ماشین های چند محوره 

 

مدل های سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS اشنایدر-Schneider:

سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS اشنایدر-Schneider را می توان به 2 دسته تقسیم بندی کرد: در سروو درایو سری Lexium 23 PLUS مدل 23A ارتباط از طریق پروتکل CANopen/CANmotion و در سروو درایو سری Lexium 23 PLUS مدل 23D ارتباط از طریق Pulse Direction-P/D انجام می شود. 

 

سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS مدل 23A اشنایدر-Schneider: 

سروو درایو LXM23AU01M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 0.9A، توان نامی 0.1KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU02M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 1.55A، توان نامی 0.2KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU04M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 2.6A، توان نامی 0.4KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU07M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 5.1A، توان نامی 0.75KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU10M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 7.3A، توان نامی 1KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU15M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 8.3A، توان نامی 1.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU20M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 13.4A، توان نامی 2KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU30M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 19.4A، توان نامی 3KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU45M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 32.5A، توان نامی 4.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU55M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 40A، توان نامی 5.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

سروو درایو LXM23AU75M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 47.5A، توان نامی 7.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته، دارای 2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با CANopen و CANmotion با پورت RJ45

 

سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS مدل 23D اشنایدر-Schneider: 

سروو درایو LXM23DU01M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 0.9A، توان نامی 0.1KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ، قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU02M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 1.55A، توان نامی 0.2KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU04M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 2.6A، توان نامی 0.4KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU07M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 5.1A، توان نامی 0.75KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU10M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 7.3A، توان نامی 1KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU15M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز/تک فاز، تغذیه 220V سه فاز/تک فاز در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 8.3A، توان نامی 1.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU20M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 13.4A، توان نامی 2KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU30M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 19.4A، توان نامی 3KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU45M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 32.5A، توان نامی 4.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU55M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 40A، توان نامی 5.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

سروو درایو LXM23DU75M3X سری Lexium 23 PLUS اشنایدر: سه فاز، تغذیه 220V در فرکانس 50/60Hz، جریان خروجی 47.5A، توان نامی 7.5KW، دارای 8 ورودی و 5 خروجی گسسته/2 ورودی آنالوگ و قابلیت ارتباط با مدباس با پورت RJ45

 

نرم افزار پیکره بندی سروو درایوهای سری Lexium 23 PLUS اشنایدر-Schneider: 

پیکره بندی سروو درایو سری Lexium 23 PLUS در نرم افزار Lexium 23 CT PC  انجام می شود. 

 

 

مجموعه نوآوران با کادری مجرب و تجربیات فراوان در اجرای پروژه های صنعتی، تامین و فروش، راه اندازی و تعمیر محصولات شرکت اشنایدر( اچ ام ای- پی ال سی- سروو درایو-درایو-...) آماده ارائه­ ی خدمات، مشاوره و آموزش به شما عزیزان است. برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.