سروو درایو لکسیوم - LEXIUM 28 اشنایدر

سروو درایوهای  28 Lexium اشنایدر-Schneider سروو درایوهای AC هستند که برای کار با سروو موتورهای AC مدل BCH2 طراحی شده اند. ترکیب سروو موتور با سروو درایو بر اساس کلاس قدرت انجام می شود. کلاس قدرت سروو درایو و سروو موتور باید یکسان باشد. از منظر توان، سروو درایو سری  28 Lexium اشنایدر-Schneider برای رنج توانی 0.05 تا 4.5 کیلووات طراحی شده اند. سروو درایوهای Lexium 28 بدون فیلتر EMC داخلی طراحی شده اند اما می توان به آن ها فیلتر EMC اضافه کرد. سروو درایوهای Lexium 28 اشنایدر-Schneider دارای درجه حفاظت با IP 20 هستند. موتورهای BCH2 در گشتاور 0.16 تا 28.6 نیوتن متر و در رنج سرعت 1000 تا 3000 دور بر دقیقه طراحی و تولید شده اند. 

کاربرد سروو درایوهای Lexium 28 اشنایدر-Shneider:

  • استفاده در ماشین های چند محوره، ماشین های برش 
  • حمل و نقل مواد: انتقال، پالت ساز، انبارداری 
  • خطوط مونتاژ
  • بسته بندی 
  • چاپ 
  • سیم پیچی کردن و باز کردن 

نحوه انتخاب مدل سروو درایو بر اساس پورت های ارتباطی:

 پورت ارتباطی CANopen/CANmotion: سروو درایو سری ...LXM28A

پورت ارتباطی EtherCAT: سروو درایو سری  ...LXM28E

پورت ارتباطی Sercos III: سروو درایو سری ...LXM28S

مدل های مختلف سروو درایوهای Lexium 28 اشنایدر-Shneider:

مدل های مختلف سروو درایو Lexium 28 عبارتند از:

- LXM 28A

- LXM 28E

- LXM 28S

هر کدام از مدل های گفته شده چند مدل را شامل می شوند که در ادامه خصوصیات هر یک را شرح خواهیم داد. 

مدل های مختلف سروو درایو Lexium 28A اشنایدر-Schneider: 
 

سروو درایو LXM28AU45M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 0.64A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.05KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU01M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و 220V سه فاز، جریان خروجی 0.9A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU02M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و 220V سه فاز، جریان خروجی 1.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.2KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU04M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و 220V سه فاز، جریان خروجی 2.6A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.4KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU07M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و 220V سه فاز، جریان خروجی 4.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.750KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU10M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و 220V سه فاز، جریان خروجی 7A در فرکانس 16KHz، توان نامی 1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU15M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و 220V سه فاز، جریان خروجی 7A در فرکانس 16KHz، توان نامی 1.5KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU20M3X: سه فاز، تغذیه 220V سه فاز، جریان خروجی 12A در فرکانس 8KHz، توان نامی 2KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU30M3X: سه فاز، تغذیه 220V سه فاز، جریان خروجی 19.8A در فرکانس 8KHz، توان نامی 3KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

سروو درایو LXM28AU45M3X: سه فاز، تغذیه 220V سه فاز، جریان خروجی 22.9A در فرکانس 8KHz، توان نامی 4.5KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz و قابلیت ارتباط با شبکه CANopen و CANmotion

 

مدل های مختلف سروو درایو Lexium 28E اشنایدر-Schneider: 
 

سروو درایو LXM28EU01M1X: تک فاز، تغذیه 110V، جریان خروجی 0.9A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU01M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 0.9A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU02M1X: تک فاز، تغذیه 110V، جریان خروجی 1.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.2KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU02M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 1.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.2KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU04M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 2.6A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.4KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU07M1X: تک فاز، تغذیه 110V، جریان خروجی 4.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.75KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU07M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 4.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.75KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU04M1X: تک فاز، تغذیه 110V، جریان خروجی 2.6A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.4KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU10M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 7A در فرکانس 16KHz، توان نامی 1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU15M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 7A در فرکانس 16KHz، توان نامی 1.5KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU20M3X: سه فاز، تغذیه 220V، جریان خروجی 12A در فرکانس 8KHz، توان نامی 2KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU30M3X: سه فاز، تغذیه 220V، جریان خروجی 19.8A در فرکانس 8KHz، توان نامی 3KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EU45M3X: سه فاز، تغذیه 220V، جریان خروجی 22.9A در فرکانس 8KHz، توان نامی 4.5KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EUA5M1X: تک فاز، تغذیه 110V، جریان خروجی 0.64A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.05KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

سروو درایو LXM28EUA5M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 0.64A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.05KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه EtherCAT

 

مدل های مختلف سروو درایو Lexium 28S اشنایدر-Schneider: 

سروو درایو LXM28SUA5M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 0.64A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.05KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU01M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 0.9A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU02M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 1.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.2KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU04M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 2.6A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.4KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III 

سروو درایو LXM28SU07M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 4.5A در فرکانس 16KHz، توان نامی 0.75KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU10M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 7A در فرکانس 16KHz، توان نامی 1KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU15M3X: تک فاز/سه فاز، تغذیه 220V تک فاز و سه فاز، جریان خروجی 7A در فرکانس 16KHz، توان نامی 1.5KW، فرکانس سوئیچینگ 16KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU20M3X: سری Lexium 28 اشنایدر سه فاز، تغذیه 220V، جریان خروجی 12A در فرکانس 8KHz، توان نامی 2KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU30M3X: سه فاز، تغذیه 220V، جریان خروجی 19.8A در فرکانس 8KHz، توان نامی 3KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

سروو درایو LXM28SU45M3X: سه فاز، تغذیه 220V، جریان خروجی 22.9A در فرکانس 8KHz، توان نامی 4.5KW، فرکانس سوئیچینگ 8KHz، قابلیت ارتباط با شبکه مد باس و SERCOS III

 

نرم افزار پیکره بندی سروو درایو  Lexium 28 اشنایدر-Schneider:

به منظور پیکره بندی، تنظیم و عیب یابی سروو درایوهای مدل Lexium 28 از نرم افزار SoMove استفاده می شود. پیکره می تواند با استفاه از پورت USB/RJ45 انجام شود.

 

 

مجموعه نوآوران با کادری مجرب و تجربیات فراوان در اجرای پروژه های صنعتی، تامین و فروش، راه اندازی و تعمیر محصولات شرکت اشنایدر آماده ارائه­ ی خدمات، مشاوره و آموزش به شما عزیزان است. برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.