اچ ام آی - HMI

اچ ام آی - HMI رابط کاربری یا داشبوردی است که شخص را به دستگاه ، سیستم ماشین متصل می کند